MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Alıcının Dikkatine: Daha önce ONAYLAMIŞ olduğunuz Ön Bilgilendirme Formu kapsamında hazırlanan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin ELEKTRONİK OLARAK ONAYLANMASI ile Alıcı sıfatıyla ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRECEĞİNİZİ hatırlatır, işbu durum göz önünde bulundurularak aşağıdaki maddeleri okunmanız ve onaylamanız gerektiğini ÖNEMLE bilgilerinize sunarız.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Unvanı : Atölye Vizyon A.Ş. Tebligat (İşbu Sözleşmede “Atölye Vizyon” olarak anılacaktır.)
Tebligat Adresi : Yenişehir Mah. Cumhuriyet Bulvarı, Dumankaya Cadde Sitesi, C Blok No:13 Kurtköy Pendik
Telefon : (+90) 0 216 251 16 64
E-posta adresi : kurumsal@atolyevizyon.com

1.2 ALICI

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Email :

MADDE 2- KONU

Uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusunu, (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Alıcı tarafından www.atolyevizyon.com web sitesi üzerinden ön siparişi verilerek ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ONAYLANAN, aşağıda adedi, satış fiyatı, ödeme şekli ve planı, teslim koşulları belirtilen Ürünler ile bu Ürünlerin alım – satımı, teslimi, ALICININ ÖDEME yükü Tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

  1. MADDE ­ ÖDEME ŞEKLİ

*“Kapıda Ödeme” seçeneğinin kabul edilmesi halinde, Alıcı kargo ücretine ek olarak 9 TL ödeme yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. .

  1. MADDE – GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan Ürünlere ilişkin ön siparişi verirken “ÖN BİLGİLENDİRME” formunu OKUDUĞUNU ve ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLADIĞINI kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı, işbu Sözleşmeyi ELEKTRONİK OLARAK ONAYLAMAKLA Sözleşmenin 3.1. Maddesinde belirtilen Ürünleri satın alma iradesini ortaya koyduğunu, Sözleşmeye konu Ürünlerin bedelini 4. Maddede belirtildiği şekilde ÖDEME YÜKÜ ALTINA GİRECEĞİNİ BİLDİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.Atölye Vizyon, 3.1.’de belirtilen Ürünü/Ürünleri, sipariş kendisine ulaştığı andan itibaren ÖN BİLGİLENDİRME formunda belirtilen süre içerisinde, belirtilen adreste ve belirtilen kişiye teslim etmeyi taahhüt eder.

  1. MADDE – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

6.1. FESİH HAKKI Alıcı, Siparişin Atölye Vizyon tarafından alındığı tarihten on iş günü (10) içerisinde işbu Sözleşmeye konu Ürünlerin belirtilen adreste belirtilen kişiye teslim edilmemiş olması halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6.2. CAYMA HAKKI Alıcı, İşbu Sözleşme konusu Ürünler kendisine veya belirtilen şahıslara teslim edildiği tarihten itibaren en geç on dört gün (14 gün) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden Cayma hakkına sahiptir.

Alıcı Cayma Hakkını Ürünleri teslim almadan evvel de kullanma hakkına sahiptir. Cayma halinde ÖN BİLGİLENDİRME formunda belirtilen KARGO şirketinin kullanılmaması halinde İADE MASRAFLARI Alıcıya ait olacaktır. Alıcı, Cayma hakkını kullanıldığına dair bildirimi on dört gün içerisinde ekte veya www.atolyevizyon.com adresinde yer alan Cayma Bildirim Formunu doldurarak Atölye Vizyon’a  e – posta yoluyla veya açık bir beyanla yazılı olarak yönelterek cayma hakkını kullanmış sayılacaktır. Cayma Hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcıdadır. Atölye Vizyon, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirim kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört iş günü (14) içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri, Alıcının Ürün bedelini ödeme sırasında kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden, tek seferde olmak üzere, iade edecektir. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde malı Atölye Vizyon’a geri gönderecektir. Cayma hakkın kullanılması halinde 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcıya gönderilmiş olan iade formunun ilgili bölümler eksiksiz olarak doldurularak ve imzalanarak Atölye Vizyon ürün ile birlikte geri gönderilecektir. Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünlere ilişkin Sözleşmelerde (tekrar satın alınamayacak elektronik ürünler) cayma hakkı kullanılamayacaktır.

6.3. ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün teslimi için işbu Sözleşmenin elektronik ortamda ONAYLANMASI ile birlikte Ürün bedelinin Alıcı tarafından tercih edilen ödeme şekli ile Atölye Vizyon’a ödeme yükümlülüğünü yerine getirecektir. Aksi takdirde (Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise) Atölye Vizyon ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş ve işbu Sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.

  1. MADDE – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Atölye Vizyon, Sözleşme konusu Ürünü/Ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde Alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

7.2. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Atölye Vizyon, Sözleşme konusu Ürünün/Ürünlerin Alıcıya tedarikinin imkansız hale geldiği hallerde, işbu durumun öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü (3) içerisinde Alıcıyı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün (14) içinde Alıcıya iade edecektir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır. Ayrıca, Elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, 6 ay süreyle saklanacak ve talep edilmesi halinde bu kayıtlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak zorundadır. İşbu Sözleşme vesilesiyle edinilen kişisel veriler ALICI’nın onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilmeyecek ve başka amaçlarla kullanılmayacaktır.

  1. MADDE ­ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ // YETKİLİ HEYET VE MAHKEMELER

İşbu Sözleşmede belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır.

Taraflar işbu Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık halinde, yetkili Mahkeme ve İcra dairelerine başvurmazdan evvel, Avukatlık Kanununun 35/A maddesi uyarınca, bir araya gelerek, UZLAŞMA yolu ile uyuşmazlığı sonlandırmaya gayret edeceklerdir. İşbu uzlaşma çabalarının sonuç vermemesi halinde, mahkeme ve icra yoluna başvurulacaktır.

Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Ürünü/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  1. MADDE – MÜCBİR SEBEP

Taraflardan hiçbiri diğerine karşı yangın, patlamalar, tabi afetler, iç savaşlar, ayaklanmalar, askeri makamların müdahalesi ve/veya resmi makamların emirlerine uymak (hepsi birden mücbir sebep olarak anılacaktır) gibi nedenlerden kaynaklanan akde aykırılık ve gecikmeler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmaksızın, kendi kontrolünde olmayan sebep ve koşullardan ötürü işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden ötürü sorumlu olmayacaklardır.

Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal diğer tarafa, bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve en kısa zamanda mücbir sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve edimlerini eskisi gibi ifa etmek için her türlü gayreti gösterecektir. Diğer taraf da iş bu mücbir sebep süresince edim ve/veya taleplerini askıya alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıdaki hükümlere halel gelmemek kaydıyla, mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, işbu Sözleşme, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın, tazminatsız olarak kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

  1. MADDE – SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler yazılı olarak, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta veya taraf yetkilisine elden imza karşılığı yapılmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. İşbu Sözleşme’de belirtilen maddelerden herhangi birinin mahkeme veya yasal bir organ tarafından iptali halinde veya mücbir sebep hallerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle uygulanabilirliğini yitirmesi durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerliliğini aynen koruyacaktır.

Bu sözleşme 10 (on) madde 1 ekten ve 7 sayfadan ibaret olup, Taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra sipariş tarihinde, ELEKTRONİK ORTAMDA ONANMAKLA YÜRÜRLÜK KAZANMIŞTIR.

SATICI

Atölye Vizyon A.Ş.

ALICI

Adı/Soyadı :
Tarih :